Valstybė ir siaurukas

1996 metais kultūros ministro įsakymu Aukštaitijos siaurojo geležinkelio kompleksas įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registro statinių kompleksų ir ansamblių sąrašą ir jam suteiktas kultūros paveldo statusas.
Valstybės saugomą kompleksą sudaro: bendro 179 km ilgio, apimantys 1340 ha siaurojo geležinkelio ruožai Panevėžys–Biržai, Panevėžys–Rubikiai, Joniškėlis–Linkuva, geležinkelio stotys, gamybiniai pastatai, kelio statiniai. Pasiūlymą inicijavo Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkas Dr. Jonas Glemža.

2001 m. liepos 9 d. įkurta viešoji įstaiga „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“.
Aukštaitijos siaurojo geležinkelio dalininkai:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Panevėžio apskrities viršininko administracija
Utenos apskrities viršininko administracija
Anykščių rajono savivaldybė

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (suformavo įstaigos įstatinį kapitalą)

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Kultūros ministerijos kultūros vertybių apsaugos departamento pasiūlymą, Valstybinės paminklosaugos komisijos pritarimą ir kultūros ministro teikimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė dalį šio komplekso objektų paskelbti kultūros paminklais.

2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1265 kultūros paminklais paskelbti šie objektai:

siaurojo geležinkelio ruožas Panevėžys–Rubikiai, depo pastatas ir prekių sandėlis bei geležinkelio viadukas Panevėžyje,
Taruškų, Raguvėlės geležinkelio stotys, prekių sandėlis, vandens bokštas, dirbtuvė, namas, hidrokolonėlė Raguvėlės geležinkelio stotyje,
Surdegio geležinkelio stotis,
Troškūnų geležinkelio stotis bei namas, esantis stotyje,
Anykščių geležinkelio stotis bei namas, prekių sandėlis, vandens bokštas, hidrokolonėlė, Anykščių geležinkelio tiltas.

2005 m. iš Viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininkų pasitraukė AB „Lietuvos geležinkeliai“.

2005 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, saugodama įstaigą nuo galimo finansinio bankroto, nutarimu Nr. 738 „Aukštaitijos siaurojo geležinkelio“ veiklai finansuoti skyrė 120 tūkstančių litų.

2005 m. gruodžio 13 d. „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ pasirašė paramos sutartį Nr. SK-575 su AB „Lietuvos geležinkeliai“ .

2006 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pradėjo finansuoti „Aukštaitijos siaurąjį geležinkelį“ pagal valstybės biudžeto asignavimų programą ir asignavimų valdytoju paskyrė Panevėžio apskrities viršininką.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė svarstė klausimą dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų pagal programas ir 2006 m. liepos 26 d. priėmė nutarimą Nr.753, kuriuo skiriamos lėšos „Aukštaitijos siaurojo geležinkelio“ specialiojo plano parengimui.

2009 m. vasario 18 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro Remigijaus Vilkaičio įsakymu Nr. ĮV-76, patvirtintas siaurojo geležinkelio komplekso (G10KP) ruožo Panevėžys–Rubikiai, Panevėžio ir Utenos apskrityse, teritorijos ir apsaugos zonų ribų bei paveldotvarkos specialusis planas.

2009 m. liepos 1 d. siauruko steigėja Panevėžio apskrities viršininko administracija Lietuvos verslo paramos agentūrai (LVPA) pateikė projektą „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto, plėtra 2009–2011 metais“.

2009 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1157 nuo 2010 m. liepos 1 d. programos „VšĮ Siaurojo geležinkelio komplekso išlaikymas ir priežiūra“ asignavimų valdytoja numatyta Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija (šiuo metu Panevėžio apskrities viršininko administracija).

2009 m. lapkričio 11 d. LR Seimo narys Petras Luomanas pateikė siūlymą programos asignavimų valdymą perduoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai. Siūlymas motyvuojamas tuo, kad visa VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ vykdoma veikla reglamentuojama Susisiekimo ministro patvirtintais įsakymais bei kitais geležinkelio transportą reglamentuojančiais norminiais aktais.

2009 m. gruodžio 07 d. Susisiekimo ministras E. Masiulis informavo Vyriausybę, kad neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1157 pakeitimui, nustatant, kad asignavimai viešosios įstaigos vykdomai programai finansuoti nuo 2010 m. būtų numatyti Susisiekimo ministerijai. Šiam siūlymui pritarė Kultūros ministerija.

2010 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 475, Susisiekimo ministerijai pavesta įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos Aukštaitijos siaurojo geležinkelio dalininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas. Nutarimas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

2010 m. gegužės 12 d. Panevėžio apskrities viršininkas Viktoras Trofimovas pasirašė trišalę sutartį su Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūra, pagal kurią projektui „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto plėtra 2009–2011 metais“ skirtas 7.9 mln. litų finansavimas.

Nuo 2010 m. liepos 1 d., pradėjus likviduoti apskričių viršininkų administracijas, VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininkai yra:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Anykščių rajono savivaldybė

Likviduojant apskričių viršininkų administracijas, liepos 16 d. aktu Nr. 62-6-29, rugpjūčio 25 d. aktu Nr. 62-6-32, rugsėjo 13 d. aktu Nr. V-1-147 (21.15) ir rugsėjo 21 d. aktu Nr. 60-6-215, Panevėžio apskrities viršininko administracijos likvidatorius perdavė Susisiekimo ministerijai ASG ruožo Panevėžys–Rubikiai turtą.