Informacija apie VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ tvarkomus asmens duomenis

1.Asmens duomenų tvarkymas VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“  (juridinio asmens kodas 148418882, buveinės adresas: Geležinkelio g. 23, 37467 Panevėžys, info@siaurukas.eu) tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“  tvarko duomenų subjekto ( darbuotojo, pretendento į darbuotojus, asmenų besikreipiančių į Įstaigą ir kito asmens, kurio asmens duomenis tvarko VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“  ) asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu: 1) jo sutikimu; 2) kai tvarkyti asmens duomenis Įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai; 3) vykdant Įstaigai pavestas funkcijas; 4) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įstaigos teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

2.VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ tvarkomi asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo tikslai

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“   tvarko duomenų subjektų duomenis žemiau nurodytais tikslais:

 1. darbuotojų priėmimo, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo;
 2. darbuotojų atestavimo;
 3. darbuotojų atostogų suteikimo;
 4. darbuotojų asmens bylų tvarkymo;
 5. Asmenų skundų pateikimo, prašymų ir pranešimų nagrinėjimo;
 6. Darbuotojų privačių interesų deklaravimo pateikimo;
 7. Klientų užsakymo priėmimo;
 8. Klientų paslaugos pardavimo;
 9. Darbuotojo darbo užmokeščio pervedimui.

3.Duomenų subjekto asmens duomenų teikimas

Asmens duomenys teikiami  tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina, kad būtų įvykdyta Įstaigai taikoma teisinė prievolė, taip pat vykdant Įstaigai pavestas viešosios valdžios funkcijas arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Įstaigą įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Įstaiga gali teikti duomenų subjekto asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įstaigai paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko duomenų subjekto asmens duomenis Įstaigos, kaip duomenų valdytojo, vardu, prieš tai sudarius su jais duomenų tvarkymo sutartį. Įstaiga gali teikti duomenų subjekto asmens duomenis duomenų tvarkytojams vadovaujantis teisės aktu pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisę.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti paslaugų teikimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie  užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Duomenų tvarkytojai yra:

 1. Buhalterinė įmonė, su kuria yra sudaryta duomenų tvarkymo sutartis – buhalterinės apskaitos tikslu;

4.Saugojimo terminai

Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, saugomi pagal nustatytus terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir ministerijos kanclerio įgalioto asmens patvirtintu Dokumentacijos planu. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, sunaikinami. Kiti asmens duomenų saugojimo terminai numatyti Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 1 priede “Asmens duomenų tvarkymo tikslai”.

5.Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi šias teises:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 17 straipsnio 1 dalyje.
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje;
 • Teisę į duomenų perkeliamumą;
 • Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • Atšaukti savo sutikimą;
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai.

6.Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

6.1. Prašymo dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo pateikimas

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis į duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūną.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę adresą bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti nurodytos formos prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę.

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, adresas) nurodomi Įstaigos internetiniame puslapyje www.siaurukas.eu skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ → „Duomenų apsaugos pareigūnas“. Siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

6.2. Prašymo dėl duomenų subjekto nagrinėjimas

Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašo  nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.

Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.

Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.

Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai.

Įstaiga veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt, taip pat Panevėžio apygardos teismui.

Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į Panevėžio apygardos teismą.

6.3. Prašymų formos

7.Veiksmai, jeigu duomenų subjektas mano kad jo teisės yra pažeistos

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ duomenų apsaugos pareigūną.

Siekiant užtikrinti konfidencialumą ir kreipiantis į VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ duomenų apsaugos pareigūnui.

Įstaigos veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L.Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt, taip pat Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Įstaigoje ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“  duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“  vadybininkė-viešųjų pirkimų specialistė Eglė Uldinskienė.
Telefonas: +370 612 26142
El. paštas: egle.uldinskiene@siaurukas.eu