Korupcijos prevencijos programos

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

2017 m. ataskaita

 • 2017-07-28 raštu Nr. S-96 „Dėl įstaigos veiklos sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė pasirinkimo ir nustatymo“ buvo pateikta informacija apie pasirinktą veiklos sritį, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė – viešieji pirkimai, o 2017-08-04 raštu Nr. S-105 „Dėl įstaigos veiklos sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė pasirinkimo ir nustatymo papildymo“, gavus elektroninį laišką „Dėl informacijos papildymo“ (2017-10-06), pateikėme papildymą, kuriame įvardijome dar vieną veiklos sritį – keleivių pervežimas.
 • 2017-09-04 raštas Nr. S-118 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 metais“. Nustatyta, kad įstaigoje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, tačiau nusikalstamos veikos atvejų nenustatyta.
 • 2017-10-09 raštas Nr. S-105 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 metais papildymo“, kuriame pateikiama papildoma, tikslesnė informacija. Įstaigoje nusikalstamos veikos atvejų nenustatyta.

2018 m. ataskaita

 • 2018-05-09 el. paštu pateiktas veiklos sričių sąrašas, kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė: Viešieji pirkimai; viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas; darbuotojų priėmimo į naujas pareigybes poreikis, paieška, atrankos, kriterijai, vertinimas ir priėmimas; įmonės sudarytų sutarčių apskaitos ir vykdymo kontrolės užtikrinimas, o 2018-05-14 el. paštu pateikta pasirinkta nagrinėti veiklos sritis – viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas.
 • 2018-05-31 raštu Nr. S-46 „Dėl 2016-2017 metais atliktų pirkimų“ pateikta Korupcijos prevencijos komisijai informacija apie 2016-2017 metais atliktus pirkimus pagal Susisiekimo ministerijos pateiktą užklausą.
 • 2018-09-27 raštas Nr. S-72 „Dėl motyvuotos išvados, nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę“. Nustatyta, kad įstaigoje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, tačiau nusikalstamos veikos atvejų nenustatyta.

2019 m. ataskaita

 • 2019-04-12 raštu Nr. S-29 „Dėl įstaigos veiklos sričių sąrašo korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatymo“ pranešta apie peržiūrėtą veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašą. Sąrašo netikslinome.
 • 2019-04-12 raštu Nr. S-29 „Dėl įstaigos veiklos sričių sąrašo korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatymo“ pateikti pasiūlymai sričių, kuriose einamaisiais metais siūloma atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą, surašant motyvuotą išvadą. Siūloma sritis – viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas.
 • 2019-06-25 raštu Nr.S-86 „Dėl Informacijos pateikimo apie 2018 metų pirkimus“ surinkta informacija apie 2018 metais atliktus pirkimus pagal nustatytus kriterijus.
 • 2019-08-30 raštu Nr.S-94 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ pateiktos motyvuotos išvados, nustatytos priemonės korupcijos tikimybei sumažinti. Nustatyta, kad įstaigoje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, tačiau nusikalstamos veikos atvejų nenustatyta. Siūloma rengti mokymus „Viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas“.
 • Pranešimų dėl korupcijos per 2019 metus neužfiksuota.

2020 m. ataskaita

 • Peržiūrėtas veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas. Sąrašas nebuvo tikslinamas. Visoms įstaigoms analizuojama sritis „Turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo“, bei pasirinkta sritis „Įmonės sudarytų sutarčių apskaitos ir vykdymo kontrolės užtikrinimas”.
 • 2020-06-01 raštu Nr.S-30 „Dėl Informacijos pateikimo apie 2019 metų pirkimus“ surinkta informacija apie 2019 metais atliktus pirkimus pagal pateiktą užklausos formą.
 • 2020-08-25 raštu Nr.S-46 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ pateiktos motyvuotos išvados, nustatytos priemonės korupcijos tikimybei sumažinti. Nustatyta, kad įstaigoje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, tačiau nusikalstamos veikos atvejų nenustatyta. Siūloma atsakingus asmenis už sutarties vykdymo kontrolę rašyti visų tipų sutartyse, bei patvirtinti informacinių technologijų resursų administravimo proceso tvarką.
 • 2021-01-19 raštas Nr.S-2 „Dėl informacijos pateikimo apie 2020 metų gautus pranešimus dėl korupcijos“. Pranešimų dėl korupcijos per 2020 metus neužfiksuota.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. nuostatas pradedant eiti pareigas numatyta tvarka pateikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. nuostatas. 2016 m. vyko 1-as konkursas (direktoriaus pareigoms užimti), kuriam buvo reikalingas dalininkų kreipimasis į STT dėl informacijos apie asmenį korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. nuostatas 6 dalį. 2017 metais nebuvo reikalingas kreipimasis į STT dėl informacijos apie asmenį pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalį. 2018 metais nebuvo reikalingas kreipimasis į STT dėl informacijos apie asmenį pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalį. Vykusiam konkursui direktoriaus pareigoms užimti (Mindaugas Jucevičius) į STT kreipėsi įstaigos dalininkai. 2019 metais nebuvo reikalingas kreipimasis į STT dėl informacijos apie asmenį pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalį. 2020 metais nesikreipta į STT dėl informacijos apie asmenį pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalį.

Kita aktuali informacija

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

 • 2015 m. gruodžio 2 d. susirinkimo metu buvo aptartos 1997 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. VIII-371 “Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje” aktualios redakcijos, nuostatos aktualios mūsų įstaigoje, darbuotojai informuoti apie korupcijos prevencijos informacijos skelbimą elektroninėje svetainėje.
 • Tarptautinės antikorupcinei dienai paminėti sukurtas informacinis skelbimas plakatas.
 • 2016 m. sausio 28-ąją VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” darbuotojai minėjo jubiliejinę Europos duomenų apsaugos dieną. Darbuotojams buvo išdalinti „ ženkliukai“ simbolizuojantys asmens duomenų apsaugą. Renginiui sukurtas skelbimas – brošiūra.
 • 2016 m. gruodžio 9-ąją VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” darbuotojai minėjo tarptautinę antikorupcijos dieną.Tarptautinės antikorupcinei dienai paminėti sukurtas lankstinukas „KORUPCIJAI – NE“
 • 2017 m. sausio 27-ąją VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” darbuotojai minėjo Europos duomenų apsaugos dieną.
 • 2017 m. gruodžio 8-ąją VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” darbuotojai minėjo tarptautinę antikorupcijos dieną. Tarptautinės antikorupcinei dienai paminėti sukurtas plakatų/ brošiūrų rinkinys.
 • 2018 m. lapkričio 11d. įstaigos darbuotojai dalyvavo Apskritojo stalo diskusijoje „Kova už skaidrumą – kova už valstybę“ (2 asm.)
 • 2018 m. gruodžio 7-ąją VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” darbuotojai minėjo tarptautinę antikorupcijos dieną. Tarptautinės antikorupcinei dienai paminėti sukurta skrajutė/informacinis lapelis „PASAKYK AČIŪ“
 • 2019 m. gegužės 14 d. ir birželio 12 d. organizuoti mokymai tema „Viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas elektroninėje erdvėje“ (20 darb.-100proc.), „Viešieji pirkimai“(20 darb.-100proc.), „Korupcija“ (20 darb.-100proc.).
 • 2019 m. gruodžio 9 d. VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” darbuotojai minėjo tarptautinę antikorupcijos dieną. Tarptautinės antikorupcinei dienai paminėti sukurta skrajutė/informacinis lapelis „ANTIKORUPCIJA“.
 • Nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki 2021 m. sausio 4 d. (nuotoliniu būdu) organizuoti mokymai tema „Duomenų apsaugos ABC“ (13 darb.-72proc.), „Viešųjų pirkimų ABC“(13 darb.-72proc.), „Korupcijos prevencijos ABC“ (72 darb.-100proc.).
 • 2020 m. gruodžio 9 d. Įstaigoje paminėta antikorupcijos diena. Šiai dienai paminėti sukurta skrajutė/informacinis lapelis „ANTIKORUPCIJA“.

Pranešimai apie korupciją

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslą. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ , vykdydama korupcijos prevencijos veiklą, prašo visuomenės pagalbos. Prašome informaciją apie pažeidimus ir neteisėtus darbuotojų veiksmus pateikti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją, telefonu arba elektroniniu paštu. Anonimiškumas garantuojamas. Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite: 

Būtinai nurodoma informacija:

 • Informacijos apie pažeidimus ir neteisėtus darbuotojų veiksmus pranešimo pildymo data;
 • Kuo tikslesnė pažeidimo (veiksmo) vietą;
 • Pažeidimo (veiksmo) laikas;
 • Informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė);
 • Trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį.

Papildoma informacija (galima nenurodyti):

 • Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją;
 • Ar galima su Jumis susisiekti (TAIP/NE).

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė
 • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
 • Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
 • Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos

Labdaros ar paramos gavimas

2017 m.

 1. UAB „Gedsta“ , įm. kodas – 300001468, paramos suma – 1.000,00 eur., senovinio garvežio restauravimui;
 2. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, įm. kodas – 191798210, paramos suma – 2.000,00 eur., Siaurojo geležinkelio garvežio KP4-708 restauravimui.

2018 m. Paramos negauta. 2019 m.

 1. AB „Panevėžio energija“ , įm. kodas – 147248313, paramos suma – 4.000,00 eur., konferencijai “Siaurukui 120”;
 2. Fiziniai asmenys, paramos suma –  145,00 eur., Siauruko veiklai vykdyti.

2020 m. Paramos negauta.

Dovanų žurnalo informacija

Laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. liepos 1 d. VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” dovanų nėra gauta.

Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir viešųjų bei privačiųjų interesų tinkamą deklaravimą įstaigoje

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ korupcijos prevenciją ir kontrolę vykdo vadybininkė – kelionių vadovė Eglė Uldinskienė.

Už viešųjų ir privačiųjų interesų tinkamą deklaravimą įstaigoje atsakinga vadybininkė – kelionių vadovė Eglė Uldinskienė

El. paštas:patarejas@siaurukas.eu 

Vidinis informacijos apie pažeidimus kanalas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis, asmenys informaciją apie nusikalstamą veiką gali palikti naudodamiesi vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu. Rašykite elektroniniu paštu: info@siaurukas.eu. Pranešime pateikite informaciją:

 1. Konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes;
 2. Asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;
 3. Ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė, jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;
 4. Savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis.

Įstaiga ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo informacijos apie pažeidimą gavimo praneš asmeniui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti. Išnagrinėjus asmens pateiktą informaciją, įstaiga nedelsdama praneša asmeniui apie nagrinėjimo rezultatus.

stt praneskite apie korupcija