Kelionių organizavimo ir projektų valdymo skyriaus veikla

1.Kelionių organizavimas (šventinės, edukacinės, užsakomosios kelionės, reguliarūs reisai);

2.Viešinimas:

 • skyrius vykdo įstaigos veiklos viešinimą elektroninėje erdvėje, vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480, 2003-04-18, taip pat televizijoje, radijuje, spaudoje;
 • sudaro, leidžia ir platina dalomąją medžiagą (lankstinukus), leidinius pristatančius galimybes visuomenei pasinaudoti siauruoju geležinkeliu;
 • inicijuoja ir organizuoja leidinių leidybą siaurojo geležinkelio istorijos tema, siaurojo geležinkelio vertingųjų savybių bei kitomis su siauruoju geležinkeliu ir kultūriniu turizmu susijusiomis temomis;
 • rengia siaurojo geležinkelio kultūrinio turizmo pristatymus specializuotose parodose („Vivattur“, „Expo Aukštaitija“ ir kitose);
 • rengia įvairias parodas, susijusias su siaurojo geležinkelio veikla viešose visuomeninėse erdvėse.

3.Projektų vykdymas:

 • skyrius inicijuoja, rengia, teikia ir vykdo projektus siaurojo geležinkelio integralumui vystyti Kultūros rėmimo ir kitiems fondams, savivaldybėms daliniam finansavimui gauti.

4.Medžiagos rinkimas:

 • skyrius ieško, renka ir kaupia įvairią medžiagą apie siaurąjį geležinkelį: istorija, atsiminimai, fotomedžiaga ir pan.

Infrastruktūros skyriaus veikla

1.Statinių stebėjimas ir apžiūros.

Kasmetinės statinių apžiūros vykdomos ne rečiau kaip kartą per metus. Sudaromas statinių nustatytos formos apžiūros aktas. Kasmetinių apžiūrų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė.

2.Defektų šalinimas:

kultūros paveldo paminkluose ir objektuose bei jų teritorijose, vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, organizuojami ir vykdomi tvarkomieji paveldosaugos darbai (tvarkyba) arba tvarkomieji statybos darbai.
Kituose pastatuose organizuojami ir vykdomi paprasti arba kapitaliniai remontai.

3.Siaurojo geležinkelio riedmenų apžiūros

4.Siaurojo geležinkelio riedmenų priežiūra ir remontas;

5.Autotransporto priemonių eksploatacija ir remontas:

 • autotransporto remontas;
 • autotransporto techninės dokumentacijos tvarkymas, pildymas ir saugojimas;
 • degalų apskaita.

6.Siaurojo geležinkelio traukinių eismo organizavimas;

7.Siaurojo geležinkelio traukinių eismo vykdymas;

8.Geležinkelio kelio apžiūros;

9.Geležinkelio kelio priežiūra ir remontas:

kelio vėžės pločio, profilio, įdentifikuotų gedimų šalinimas, iešmų techninių parametrų kontroliavimas ir atstatymas, pabėgių keitimas, pralaidų, pervažų, tiltų priežiūra, geležinkelio apsaugos zonos priežiūra.

10.Infrastruktūros plėtra:

investicinių projektų, pritaikant siaurąjį geležinkelį kultūriniam turizmui inicijavimas, organizavimas ir įgyvendinimas taip, kad kuo geriau būtų atskleistos esamos Aukštaitijos siaurojo geležinkelio istorinės, inžinerinės, architektūrinės, urbanistinės ir kraštovaizdžio vertingosios savybės, racionaliai panaudojant esamus pastatus ir jų teritorija,naujų sklypų formavimas ir infrastruktūros plėtra integruojant siaurajį geležinkelį į kultūrinio turizmo erdvę esančią šalia siaurojo geležinkelio.

Norinčius prisijungti prie siauruko savanorių, kviečiame susisiekti tel. +370 612 26140 arba info@siaurukas.eu.

Savanoriai

Savanorių veikla:

 • 2012 m. spalio 3 d. Raguvėlės geležinkelio stotyje talkininkus vaišino ant laužo virta „mašinistų“ sriuba. Išvykos metu visus lydėjo geras oras ir puiki nuotaika. Tokia talka tapo puikiu mūsų jaunosios bendruomenės ugdymo procesu.
 • 2011 metų balandžio 30 dieną Anykščių kuopos savanoriai, vadovaujami kapitono Edvino Žvirblio, Raguvėlės geležinkelio stotyje tęsė istorinio grindinio atidengimo darbus.
 • 2011 metų kovo 26, balandžio 2, 9 ir 16 dienomis Raguvėlės geležinkelio stotyje siauruko savanoriai atkasinėjo istorinį grindinį. Rengiamos talkos metu buvo šalinamas susiformavęs velėnos sluoksnis, atidengiamas išsilaikęs akmeninis grindinys.
 • 2010 metų rugsėjo 18 dieną siauruko savanoriai baigė akmenimis grįsto grindinio ir visai neseniai atrasto puikiai išsilaikiusio kelio šalia Surdegio geležinkelio stoties prekių sandėlio atidengimo darbus. Pašalinus per ilgus metus susiformavusį maždaug 35cm velėnos ir juodžemio sluoksnį, atidengtas maždaug 500 kvadratinių metrų ploto, sprindžio dydžio akmenimis grįstas grindinys. Grindinį Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos rengiasi įregistruoti kaip kultūros paveldo vertybę.
 • 2010 metų rugpjūčio 28 ir rugsėjo 4 dienomis siauruko savanoriai, tęsė istorinio grindinio šalia Surdegio geležinkelio stoties prekių sandėlio atidengimo darbus. Susiformavęs velėnos sluoksnis šalinamas ir nuo šių talkų metu atrasto puikiai išsilaikiusio akmenimis grįsto kelio.
 • 2010 metų gegužės 24 d. Panevėžio 5-osios vidurinės mokyklos mokiniai siauruku vyko į Vašuokėnus. Didelis būrys atvykusiųjų – apie 150 mokinių – tvarkė Vašuokėnų dvaro parko teritoriją, nešė šakas. 9 val. į talką susiruošę moksleiviai, į Panevėžį grįžo 15 val.
 • 2010 metų sausio 2 d. siauruko savanoriai surengė naųjametę iškylą į Surdegio geležinkelio stotį. Atvykę su šeimomis, savanoriai vaišinosi atsivežtomis vaišėmis, pramogavo lauke. Mažiesiems ir ne tik jiems išskirtinį įspūdį paliko pasivažinėjimas arklių traukiamomis rogėmis.
 • 2009 metų rugsėjo 16 d. 30 Anykščių Jono Biliūno gimnazijos, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos auklėtinių dalyvavo talkose, kurios buvo organizuojamos siekiant sutvarkyti šalia siaurojo geležinkelio esančią Vašuokėnų dvarvietę. Talkininkai sunešė dvaro parke išpjautas šakas, grėbė žolę, tvarkė aplinką šalia dvaro rūmų, atidengė šimtamečių liepų alėją, vedančią į dvarą ir nuo dvaro iki ežero ir seno tvenkinio.
 • 2009 metų liepos 5, 24, 25 d. Siauruko savanoriai šalia Surdegio geležinkelio stoties prekių sandėlio atidengė istorinio akmenų grindinio dalį.
 • 2009 metų gegužės 10 d. jaunieji siauruko savanoriai, dalyvaujantys vaikų vasaros užimtumo programoje „Lietuvos istorijos labirintuose“, siauruku keliavo į Surdegio stotelę. Čia vaikai sunešė keliolika kubinių metrų malkų. Dalis malkų naudojamos šildyti Surdegio stotelei, o kitomis kūrenamas garvežiukas, kuris į Lietuvą buvo atvežtas rugsėjo mėnesį.
 • 2007 metų gegužės 5 ir 18 d. Juozo Balčikonio gimnazijos moksleiviai ir mokytojai Raguvėlės geležinkelio stotyje surengė talką. Atvykę siauruku talkininkai išvalė ir supakavo šiukšles, sutvarkė teritoriją, pasodino 7 sidabrines egles. Talkininkus „siaurukiečiai“ vaišino sriuba, paruošta ant laužo.